Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Bezpłatne szkolenie "Opiekun dzienny"

Email Drukuj

 

Szanowni Studenci,

zamieszczamy informację o bezpłatnym szkoleniu pt. "Opiekun dzienny".


 

Prowadzimy rekrutację na bezpłatne szkolenie dla osób zainteresowanych pracą jako Opiekun Dzienny w puntach opieki prowadzonych przez m.st. Warszawa, we współpracy z Zespołem Żłobków m. st. Warszawy.

Opiekunowie dzienni świadczą usługi w odpowiednio przygotowanych lokalach wskazanych przez Urząd m.st. Warszawy. Opiekują się piątką dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia. W sprawowaniu opieki nad dziećmi korzystają ze wsparcia rodziców i wolontariuszy.

Na bezpłatne szkolenie zapraszamy osoby, które przez ostatnie 12 miesięcy nie pracowały z dziećmi do 3 roku życia, a mają wykształcenie jako pielęgniarka, położna, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagog opiekuńczo-wychowawczy.

Planowany termin szkolenia: maj 2015 r.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: między czerwcem a wrześniem 2015 r.

WYMAGANIA:

· warunek konieczny: wykształcenie w zawodzie: pielęgniarka, położna, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagog opiekuńczo-wychowawczy;

· gotowość do udziału w 40-to godzinnym szkoleniu uzupełniającym dającym uprawnienia do pracy jako opiekun dzienny oraz 40-to godzinnym przygotowaniu do pracy opiekuna dziennego ( 10 godzinach warsztatu oraz 30 godzinach praktyk);

· ukończenie w/w szkolenia po zaliczeniu egzaminu oraz uzyskaniu pozytywnej opinii z praktyk;

· przystąpienie do konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta St. Warszawy na Opiekuna dziennego, którego rozstrzygnięcie odbędzie po ukończeniu szkolenia;

· gotowość do świadczenia usług dziennego opiekuna po zakończeniu szkolenia i wyłonieniu w drodze konkursu kandydata na Opiekuna dziennego;

· predyspozycje do pracy z dziećmi do 3 roku życia;

· złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia o treści:

1) daję rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
2) nie jestem i nie byłam/em pozbawiona/y władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mi zawieszona ani ograniczona;
3) wypełniam obowiązek alimentacyjny (w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd);
4) nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

KORZYŚCI:

· Zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w bezpłatnym szkoleniu.

· Możliwość rozwoju zawodowego.

· Szansa na podjęcie ciekawej pracy w charakterze opiekuna dziennego.

· Zdobycie doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.

· Pogłębianie wiedzy i kompetencji zawodowych dzięki możliwości udziału w bezpłatnych superwizjach dla opiekunów dziennych.

· Wsparcie merytoryczne i organizacyjne w prowadzeniu Punktu Opieki Dziennej.

· Świadczenie usług w lokalu udostępnionym przez Urząd Miasta St. Warszawy; wyposażonym i dostosowanym do sprawowania opieki nad małymi dziećmi.

Napisz do nas przez formularz w zakładce KONTAKT – prześlemy Ci formularz zgłoszeniowy do wypełnienia. Skontaktujemy się z osobami spełniającymi w/w kryteria w celu umówienia się na spotkanie rekrutacyjne.

Adres WWW: http://cpwidnokrag.pl/kontakt/