Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Email Drukuj

Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie jest jednostką ogólnouczelnianą powołaną przez Jego Magnificencję Rektora prof. dr hab. Wincentego Bednarka na mocy Zarządzeniem Nr 15/2011 z dnia 10 listopada 2011r.  

Biuro Karier WSGE należy do Mazowieckiej Sieci Biur Karier i zgodnie z określonymi standardami realizuje zadania mające na celu pomoc studentom i absolwentom wyższych uczelni zarówno tym rozpoczynającym karierę zawodową, jak i tym funkcjonującym na współczesnym rynku pracy w efektywnym i rozwojowym kształtowaniu własnej ścieżki zawodowej.   STRUKTURA BIURA KARIER WSGE

Kierownik BK

Z-ca kierownika BK

Specjalista ds. staży studenckich

Specjalista ds. praktyk studenckich

Administrator WWW  

PRZEDMIOT I CELE DZIAŁALNOŚCI 
  1. Przedmiotem działalności „BK WSGE” jest promocja zawodowa studentów oraz absolwentów oraz przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy, a także monitorowanie ich losów zawodowych po ukończeniu studiów.
  2. „BK WSGE” umożliwia pracodawcom bezpośrednie dotarcie do potencjalnych wykwalifikowanych pracowników, jak też stworzenie klimatu sprzyjającego realizacji wybranej ścieżki kariery zawodowej przez jak największą liczbę absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

 

  1. Z pomocy „BK WSGE” mogą korzystać:

a) studenci oraz absolwenci Wyższej Szkoły Gospodarki Ruroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie;

b) pracodawcy szukający odpowiednich kandydatów na oferowane przez nich miejsca pracy oraz praktyki i staże;

c) uczelnie wyższe, które dzięki uzyskanym danym weryfikują strukturę i programy kształcenia.

  1. Głównym celem działalności „BK WSGE” jest pomoc studentom Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie w wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy, ograniczenie bezrobocia wśród absolwentów Uczelni oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy światem nauki a sferą przemysłu. Biuro pełni także istotną rolę w promocji Uczelni, tak wobec przyszłych studentów, jak i firm.
FUNKCJE I ZADANIA DO ZREALIZOWANIA 
  1. „BK WSGE” spełnia następujące funkcje:

a) jest biurem obsługi studentów;

b) pełni rolę centrum informacyjnego;

c) stanowi ośrodek zatrudnienia.

 

  1. Do zadań „BK WSGE” należy:

a) wykształcenie w studentach i absolwentach Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie umiejętności niezbędnych w procesie poszukiwania pracy poprzez prowadzenie doradztwa zawodowego, w formie tak indywidualnej, jak i grupowej;

a) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, poprzez zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, praktyk, staży zawodowych, skierowanych zarówno do studentów, jak i absolwentów Uczelni;

b) współpraca z władzami Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, władzami miasta, powiatu i województwa, organizacjami pracodawców, organizacjami studenckimi oraz Ministerstwami: Pracy i Polityki Społecznej, Gospodarki, celem organizacji wspólnych przedsięwzięć i rozpowszechniania projektów przeznaczonych dla szukających pracy, praktyk, staży, studentów i absolwentów Uczelni;

c) gromadzenie aktualnych informacji na temat rynku pracy, pojawiających się na nim wymagań oraz kierunków jego rozwoju;

d) prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów Uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy, praktyk, stażu, a także bazy obrazującej losy zawodowe absolwentów po ukończeniu studiów.

ZASADY FUNKCJONOWANIA 
  1. Główne obszary działania „BK WSGE”:

a) działania doradcze i szkoleniowe;

b) działania informacyjne;

c) działania badawcze.

  1. „BK WSGE” realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

a) organizowanie spotkań informacyjnych, prezentacji firm, szkoleń i warsztatów, jak również podawanie terminów podobnych inicjatyw w innych placówkach (urzędy, szkoły wyższe, ośrodki szkoleniowe itp.);

b) organizowanie bądź czynny udział w giełdach i targach pracy;

c) informowanie o konkursach przeznaczonych dla studentów oraz absolwentów wszystkich Uczelni, których głównymi nagrodami są oferowane przez firmy praktyki i staże;

d) udostępnianie przykładowych dokumentów aplikacyjnych, informacji dotyczących procesu rekrutacyjnego oraz porad dotyczących rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej;

e) udostępnianie wykazu kwalifikacji zawodowych uzyskiwanych po ukończeniu studiów na danym wydziale i kierunku;

f) przedstawianie perspektyw dalszego kształcenia oraz innych możliwości podnoszenia posiadanych kwalifikacji zawodowych,

g) kontakty z absolwentami uczelni.