Biuro Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Email Drukuj
Administrracja

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent WSGE zdobędzie kwalifikacje i komptencje zawodowe w specjalnościach do wyboru:

 1. Administracja publiczna, 
 2. Administracja europejska, 
 3.  Administrowanie systemami bezpieczeństwa
 4.  Specjalność policyjna 
 5.  Administrowanie finansami przedsiębiorstwa 
 6.  Administrowanie projektami unijnymi

 

Więcej informacji na stronie WSGE 


Bezpieczeństwo wewnętrzne


 Studia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” mają charakter interdyscyplinarny i łączą przygotowanie z dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania z przygotowaniem w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Nowy kierunek kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej należy ocenić jako cenną i atrakcyjną ofertę edukacyjną, która w kompleksowy sposób traktuje i odnosi się do koncepcji i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom.

Adresowana jest do osób, które przejawiają zainteresowanie, a jednocześnie postrzegają bezpieczeństwo wewnętrzne jako bardzo istotny aspekt życia własnego i innych. Kierunek z jednej strony może określać wybór własnej kariery zawodowej (indywidualna rola społeczna jednostki), a z drugiej - stanowić wewnętrzne wyzwanie stawienia czoła współczesnym zagrożeniom w skali regionalnej, państwowej i lokalnej.

Studiowanie przewidywanych na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” treści kształcenia zakłada kreowanie postaw, nabywanie oraz korzystanie z wiedzy i doświadczeń określających podbudowę i reguły tworzenia bezpieczeństwa wewnętrznego. Najogólniej ujmując - istota kierunku określa się jako kompleksowa umiejętność i kompetencja zgodnego z prawem rozpoznawania, zwalczania i przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym.

Absolwent studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa (ustrój, podział władzy, struktura, zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym – usytuowanie i rola administracji publicznej oraz innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne). Pozna podstawy rozległej wiedzy prawnej regulującej obszary związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a także nabędzie wiedzę w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego związaną z systemem bezpieczeństwa państwa, systemem zarządzania kryzysowego oraz problematyką różnych rodzajów przestępczości z terroryzmem włącznie. Będzie potrafił identyfikować, przetwarzać, analizować i wykorzystywać wiedzę i informacje związane z negatywnymi zachowaniami osobniczymi i społecznymi, które stanowią potencjalne źródło zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. Będzie umiał też rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować małymi zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać, przekazywać, a także chronić informacje. Istotnym aspektem studiowania jest kształcenie prospołecznej postawy przejawiającej się w rozumieniu indywidualnych i grupowych oczekiwań w zakresie gwarancji bezpieczeństwa, a także podejmowania trafnych działań mających ją osiągać. Absolwent opanuje nowożytny język obcy, co najmniej na poziomie B2 (według kryteriów biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), będzie umiał posługiwać się nowoczesnymi systemami informatycznymi i łączności, a także rozwinie sprawność fizyczną z elementami taktyki i technik interwencji oraz samoobrony.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Straże Miejskie). Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym bądź pokrewnych kierunkach studiów (np. administracja).

Absolwent WSGE zdobędzie kwalifikacje i komptencje zawodowe w specjalnościach do wyboru:

 1. Bezpieczeństwo publiczne
 2. Specjalność policyjna

 

Więcej informacji na stronie WSGE


Ochrona środowiska

Absolwent studiów powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych lub leśnych i umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien rozumieć i umieć analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Powinien znać podstawowe zagadnienia technologiczne, rolnicze lub leśne istotne dla ochrony środowiska oraz kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Powinien posiadać umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent winien znać podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadać umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.

Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, administracji oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Celem kształcenia w tym kierunku jest przygotowanie absolwentów do pracy w organach administracji państwowej i samorządowej w działach szeroko związanych z ochroną i monitorowaniem środowiska przyrodniczego, w firmach realizujących inwestycje techniczne oddziaływujące na środowisko lub wykonujących zabezpieczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem różnych obiektów na wody i gleby, w firmach monitorujących środowisko w instytucjach finansujących inwestycje ekologiczne.
Celem naszej uczelni jest kształcenie młodzieży w specjalnościach umożliwiających przygotowanie do wykonywania zawodów niezbędnych dla rozwoju regionu. Z przeprowadzonych analiz wynika, że lokalny rynek pracy będzie w najbliższym czasie potrzebował inżynierów w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.

 

Więcej informacji na stronie WSGE


Pedagogika

Absolwent studiów magisterskich w WSGE w Józefowie  kontynuujący naukę po studiach licencjackich po kierunkach społecznych, humanistycznych i pokrewnych (np. administracja, politologia, filozofia, stosunki międzynarodowe, zdrowie publiczne, kulturoznawstwo, filologia itp.) uczelni publicznych i niepublicznych zostanie przygotowany do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia ( doktoranckich). Absolwent może również pracować na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji pedagogicznych w instytucjach samorządowych, stowarzyszeniach oraz fundacjach.Jest przygotowany także do podejmowania roli kierowniczej w placówkach oświatowych. 


Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Pedagogika na WSGE im. Alcide De Gaspari w Józefowie dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym zorientowanym na specjalność ogólną. Studia drugiego stopnia w tej specjalności dają absolwentowi możliwość widzenia problemów edukacyjnych w szerokim spektrum. Sprzyjają poszerzeniu jego wiedzy z zakresu nauk humanistycznych. Rozwijają jego osobowość jako pedagoga, mającego wiedzę z różnych subdyscyplin. Absolwent ten posiada również umiejętności prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu nauk społecznych. Absolwent studiów licencjackich w WSGE w Józefowie będzie miał możliwość dalszego kształcenia się w zakresie e-learningu, ponieważ na studiach drugiego stopnia część zajęć będzie poświęcona zagadnieniom kształcenia na odległość. Studenci będą mogli więc rozwijać swoje umiejętności i prowadzić badania efektywności kształcenia na odległość i publikować swoje prace w czasopiśmie E-mentor oraz w Jurnal of Modern Science.


Absolwent studiów magisterskich w WSGE w Józefowie - po studiach licencjackich pedagogicznych będzie dysponował rzetelnym przygotowaniem teoretycznym zorientowanym na specjalność ogólną w zakresie pedagogiki.

Studia drugiego stopnia w tej specjalności dają absolwentowi możliwość widzenia problemów edukacyjnych w szerokim spektrum. Sprzyjają poszerzeniu jego wiedzy z zakresu nauk humanistycznych. Rozwijają jego osobowość jako pedagoga, mającego wiedzę z różnych subdyscyplin pedagogicznych. Absolwent posiądzie również umiejętności prowadzenia badań pedagogicznych, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu pedagogiki ogólnej. Absolwent studiów licencjackich w WSGE w Józefowie będzie miał możliwość dalszego kształcenia się w zakresie e-learningu, ponieważ na studiach drugiego stopnia część zajęć z andragogiki będzie poświęcona zagadnieniom kształcenia na odległość. Studenci będą mogli więc rozwijać swoje umiejętności i prowadzić badania efektywności kształcenia na odległość i publikować swoje prace w czasopiśmie E-mentor oraz w Jurnal of Modern Science. Jest przygotowany do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia ( doktoranckich).

Ponadto absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Pedagogika o specjalności ogólnej jest dobrze przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych oraz do pracy w szkolnictwie jako nauczyciel (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) lub pedagog szkolny, zatrudniony w różnych typach placówkach oświatowych. Może również pracować na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji pedagogicznych w instytucjach samorządowych, stowarzyszeniach oraz fundacjach. Jest przygotowany także do planowania indywidualnej praktyki pedagogicznej oraz podejmowania roli kierowniczej w placówkach oświatowych

Absolwent WSGE zdobędzie kwalifikacje i komptencje zawodowe w specjalnościach do wyboru:

 1. Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną 
 2.  Pedagogika resocjalizacyjna z kuratela sądową 
 3.  Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 
 4.  Doradztwo zawodowe
 5.  Pedagogika ogólna 
 6.  Specjalista ds cyberprzestrzeni (uzależnień od mediów cyfrowych)

 

Więcej informacji na stronie WSGE


Zarządzanie

Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Powinien posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Powinien być przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent powinien posiadać umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Perspektywy zawodowe: 
Absolwenci będą przygotowani do zatrudnienia m.in.

 • w działach personalnych różnego rodzaju firm, gdzie zajmować się będą zatrudnianiem nowych pracowników, analizą efektywności struktur firmy, budowaniem systemów motywacyjnych dla pracowników i doradzaniem w bieżącym zarządzaniu menedżerom średniego i najwyższego szczebla, 
 •  w firmach międzynarodowych, zajmując się zarządzaniem w wielokulturowych zespołach ludzi , 
 •  w agencjach konsultingowych, doradzając, jak optymalnie wykorzystać potencjał zatrudnionych w firmie pracowników oraz analizując trendy na rynku pracy, 
 •  w biurach pracy, doradzając osobom szukającym pracy czy chcącym się przekwalifikować, 
 • w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych na stanowiskach konsultanta do spraw personalnych, 
 •  w związkach zawodowych jako doradca prowadzący negocjacje z pracodawcami, opiniujący decyzje zarządów firm.

 

Absolwent WSGE zdobędzie kwalifikacje i komptencje zawodowe w specjalnościach do wyboru:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie hotelarstwem i ruchem turystycznym
 • Zarządzanie w ochronie środowiska
 • Zarządzanie sukcesem
 • Zarządzanie projektami unijnymi
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Menadżer czasu wolnego w turystyce
 • Menedżer sportu 
 • Menedżer sprzedaży

 

 Więcej informacji na stronie WSGE